Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017

2017

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
3/2017
Stanowisko
Podinspektor
Komórka organizacyjna/Podmiot
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dzielnica
Brak
Termin
17-11-2017
Etap
Archiwum
Załączniki

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

PODINSPEKTOR
…………………………………………..
nazwa stanowiska
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
•Obsługa administracyjno-kancelaryjna korespondencji otrzymywanej i wychodzącej z WOIK.
•Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów w programie VULCAN Zamówienia publiczne i w programie MS Excel.
•Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
•Prowadzenie kasy WOIK (wystawianie dokumentów kasowych – KP, KW, raport kasowy; rozliczanie gotówki).
•Prowadzenie magazynów utworzonych w WOIK; wystawianie dokumentów magazynowych, uzupełnianie stanów magazynowych.
•Prowadzenie składnicy akt WOIK.
•Przygotowywanie planów i realizacja zamówień na artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do konserwacji i napraw bieżących.
•Prace sekretarskie.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:                           
Praca w budynku wielokondygnacyjnym. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Struktura organizacyjna:          
Siedziba Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa
Rodzaj umowy:                         
umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej na czas nieokreślony
Liczba i wymiar czasu pracy:   
1 osoba/1 etat w wymiarze 40h tygodniowo – praca w godz.8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Stanowisko pracy:                    
Stanowisko pracy związane jest z pracą bezpośrednią z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym, pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
Podporządkowanie służbowe:
bezpośrednie - Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Wymagania niezbędne:
•obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju UE z potwierdzoną stosownym dokumentem znajomością języka polskiego
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
•niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
•nieposzlakowana opinia
•stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na ww. stanowisku
•kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na ww. stanowisku tj. wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie lub ekonomii) lub średnie                    (w przypadku wykształcenia średniego wymagany staż pracy min.2 lata w obszarze administracji, księgowości, zarządzania biurem
•znajomość pakietów MS Office
•min. podstawowa znajomość regulacji prawnych: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług.

Wymagania dodatkowe:
•doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
•znajomość programu VULCAN
•dobra organizacja pracy
•umiejętność pracy w dużym skupisku ludzi
•odporność na stres
•dyspozycyjność
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
•list motywacyjny,
•życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - curriculum vitae,
•kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie,
•kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
•oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
•zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i oświadczenia w siedzibie Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa w godz.: 8.00 - 16.00 lub o przesłanie drogą pocztową na wyżej wskazany adres Ośrodka.
Aplikacje przyjmowane będą w terminie do dnia 17.11.2017r. z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 3/2017”.
Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie wcześniej niż 3 dni przed rozmową.
Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do akt osobowych.
Oferty złożone po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu oraz niespełniające wymagań formalnych lub też złożone w inny sposób niż określony                            w ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie BIP Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku.
Złożonych dokumentów aplikacyjnych Ośrodek nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


 
 
Wprowadził BZMW/ext.MModerski 06-11-2017
Aktualizujący bzmw/ext.mmoderski 06-02-2018
Zatwierdzający Kurys Anna 06-02-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2018
Liczba odwiedzin: 921
Rejestr zmian